Załącznik nr 15 do ustawy o VAT

POBIERZ PDF

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105A UST. 1, ART. 106E UST. 1 PKT 18A, ART. 108A UST. 1A oraz ART. 108E USTAWY
(Załącznik nr 15 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. poz. 2419/. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.)

 

Menu
Biuro Rachunkowe