GTU i Klasyfikacja towarów i usług od 1 października. Co to takiego? Ważne zmiany podatkowe!

GTU i Klasyfikacja towarów i usług.

Od 1 października 2020 roku nastąpią bardzo istotne zmiany w plikach JPK i deklaracjach VAT wysyłanych do urzędu skarbowego. Nowy JPK będzie zawierał część deklaracyjną i ewidencyjną, zastępując w ten sposób dotychczasową deklarację VAT-7 lub VAT-7K i równocześnie plik JPK_VAT. Dane raportowane obecnie za pośrednictwem tych dwóch dokumentów urząd skarbowy będzie otrzymywał w jednej, nowej strukturze JPK_V7M lub JPK_V7K, w zależności od przyjętych okresów rozliczeniowych.


GTU i Klasyfikacja towarów i usług

Kody GTU- oznaczenie pozycji w fakturze

GTU to potoczna nazwa kodu grupy towarowej, którą przedsiębiorcy będą musieli stosować  w nowej strukturze JPK.  W praktyce będzie to oznaczało konieczność zamieszczania numeru grupy, do której zaliczyć można sprzedany towar lub usługę. Konieczność zamieszczania numeru GTU powstanie zatem już na etapie wystawiania faktury VAT. Co ciekawe, nie każdy towar i usługa będą mieściły się w gamach grup, zatem tam nie przypiszemy numeru GTU (pole pozostanie puste).
Poniżej grupy kodów, które dotyczą dostaw:

 1. GTU 01– napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
 2. GTU 02– benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),
 3. GTU_03 olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,
 4. GTU_04  wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych,
 5. GTU_05 odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: odpady szklane, z papieru i tektury, odpady gumowe, z tworzyw sztucznych, surowce wtórne
 6. GTU_06 urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy,
 7. GTU_07 pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 ? 8708 oraz CN 8708 10,
 8. GTU_08 metale szlachetnie i nieszlachetne,
 9. GTU_09 lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 10. GTU_10 budynki, budowle, grunty,
 11. GTU_11 usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
 12. GTU_12 usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe
 13. GTU_13 usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Oznaczenie rodzajów dowodów sprzedaży

Poza kodem GTU konieczne będzie również odpowiednie sklasyfikowanie niektórych (całych) dokumentów sprzedaży (faktur) poprzez nadanie im odpowiedniego kodu. GTU i Klasyfikacja towarów i usług jest podstawowym elementem struktury nowego JPK_V7

SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
TP powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
B_ MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

 

Ewidencja sprzedaży będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia dowodów:

RO dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących,

WEW dokument wewnętrzny,

FP faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT.

Ewidencja zakupów będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia dowodów:

MPP transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności,

WEW dokumentów wewnętrznych,

MK faktur wystawionych przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń VAT,

IMP zgłoszeń celnych lub deklaracji importowej dokumentującej import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Tych oznaczeń stosowanych w strukturach pliku JPK jest wiele. Przedsiębiorcy muszą się nauczyć ich stosowania, aby dokładnie wiedzieć, które z nich stosować w swojej działalności gospodarczej. Ich wprowadzenie związane jest z dostosowaniem odpowiednich narzędzi i to nie tylko w zakresie systemów księgowych, które występują na ostatnim etapie. W pierwszej kolejności obowiązkowe będzie dokonanie odpowiedniej klasyfikacji i oznaczenia sprzedawanych towarów i usług, aby następnie przekazać prawidłowo przygotowany plik JPK_V7M lub JPK_V7K do urzędu skarbowego.


SANKCJE za błędy

Na powyższe zmiany, jakie wprowadza nowy JPK_VAT(GTU i Klasyfikacja towarów i usług) podatnicy muszą się dobrze przygotować. W przeciwnym wypadku grożą im konsekwencje karno-skarbowe. Jeżeli w nowym pliku JPK_V7M lub JPK_V7K pojawi się błąd związany również z oznaczeniem towarów i usług, będzie obciążał podatników sankcją w wysokości 500 zł (za każdy błąd). Kara nakładana będzie w trybie decyzji administracyjnej przez organ podatkowy.

Menu
Biuro Rachunkowe