Blog

Likwidacja odwrotnego obciążenia VAT i obowiązkowy Split Payment.

Likwidacja odwrotnego obciążenia VAT i obowiązkowy Split Payment.

Od 1 listopada 2019 na mocy ustawy  z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw-  nastąpiła likwidacja odwrotnego obciążenia VAT.

W zamian wprowadzono obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności- MPP) dla towarów i usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Chodzi zwłaszcza o:

 • stal, wyroby stalowe,
 • złom,
 • metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź),
 • tablety, smartfony, konsole,
 • usługi budowlane,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • węgiel i produkty węglowe,
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

 

Obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności) stosuje się gdy faktury za transakcje spełniają   łącznie  następujące warunki:

 • należność ogółem, która wynika z faktury (tj. wartość brutto całej faktury) przekracza 15 tys. zł,
 • choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych- dotąd objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT),
 • sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

Faktury poniżej 15 tys. zł będą podlegały rozliczeniu na ogólnych zasadach. Można za taką fakturę zapłacić w tradycyjny sposób. Forma płatności za taką fakturę również nie jest narzucona.

Wystawca faktury, do której ma być stosowany obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, musi umieszczać na niej adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Adnotacja sygnalizuje obowiązek zastosowania tego mechanizmu. Podatnik VAT, który otrzyma fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, musi zapłacić wynikającą z niej należność w MPP za pomocą specjalnego komunikatu przelewu. Dotyczy to  wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług, które są objęte obowiązkowym MPP.

Za naruszenie wprowadzonych przepisów (obowiązkowe oznaczenie faktury i zapłata w MPP) grożą sankcje w podatku VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze), w podatkach dochodowych (utrata prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu), jak też kary określone w Kodeksie karnym skarbowym.

Menu
Biuro Rachunkowe