Split Payment od 1 lipca 2018 (Mechanizm podzielonej płatności)

Split payment od 1 lipca 2018. Czym jest mechanizm podzielonej płatności?

Celem wprowadzonego mechanizmu podzielonej płatności jest nie tylko zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku VAT, będących najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, ale również zapobieganie oszustwom podatkowym.

Mechanizm podzielonej płatności ma pozytywnie wpłynąć na pewność prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa podatkowego.

W mechanizmie podzielonej płatności (split payment), który zacznie obowiązywać 1 lipca 2018 r., płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto wpłaca się jako nabywca na rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast pozostałą kwotę, która odpowiada kwocie VAT, należy zapłacić na specjalny rachunek bankowy dostawcy -rachunek VAT.

Należy na wstępie zaznaczyć, że mechanizm podzielonej płatności ma charakter dobrowolny. A zatem jest to możliwość dla przedsiębiorców, nie obowiązek. O tym, czy stosować tę metodę płatności za towary i usługi decyduje nabywca- podczas dokonywania płatności.

WAŻNE

Środki zgromadzone na rachunku VAT są częściowo zablokowane. Możemy z nich skorzystać tylko w celu zapłaty podatku VAT za fakturę lub do rozliczeń z Urzędem Skarbowym. 

 

Split Payment nie dotyczy
  • konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej),
  • przedsiębiorców, którzy otrzymują faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT),
  • przedsiębiorców w zakresie faktur objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT np. w branży budowlanej.
Dobrowolność Split payment

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jak już wspomnieliśmy jest dobrowolne. Oznacza to, że nabywca sam decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tej metody, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy (zatem mechanizm można stosować w sposób selektywny).

Jednocześnie nie ma przeszkód, aby postanowienia co do płatności były regulowane w umowach między nabywcą i dostawcą (dostawca może nie wyrazić zgody na zapłatę poprzez mechanizm podzielonej płatności).

Rachunek VAT

Zapłata przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności będzie opierać się nadal na jednym przelewie do dostawcy za daną dostawę lub usługę. Rozdzielenie płatności na netto i VAT następuje poprzez użycie specjalnego komunikatu przelewu, udostępnionego przez bank.

Nabywca nie musi znać numeru rachunku VAT dostawcy, ponieważ na przelewie tak jak dotychczas będzie wskazywać rachunek rozliczeniowy dostawcy.

Bank automatycznie otwiera jeden bezpłatny rachunek VAT. Na wniosek przedsiębiorcy bank może otworzyć więcej rachunków VAT. Rachunek VAT zostanie otwarty również dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT, będzie on aktywny jednak w praktyce niewykorzystywany.

Zwrot środków z rachunku VAT

Na rachunku VAT w niektórych sytuacjach mogą nagromadzić się środki finansowe. Jeżeli nie będziesz mógł wykorzystać ich do zapłaty za fakturę dostawcy lub do rozliczenia z urzędem skarbowym, wówczas możesz złożyć wniosek do urzędu skarbowego o uwolnienie czyli zwrot tych środków na rachunek bankowy.

Urząd na podjęcie decyzji ma 60 dni.

Menu
Biuro Rachunkowe